נשמח לעזור
צרו קשר

RU

AR

EN

HE

בעלי תפקידים באו איי

בעלי תפקידים

בקבוצה

מזכיר קבוצה
אחראי לניהול סדיר של הפגישה. תחילת הפגישה וסיומם במועד חלוקת חומר הקריאה והפורמט. אחראי לוודא כי תפקידי השירות מאוישים, קשר עם מנחים ועם משרד או איי.

גזבר
אחראי לדאוג לענינייה הכספיים של הקבוצה, להעברת ארנק לתרומות משך הפגישה, לרשום את התרומות שהתקבלו, לשלם שכר דירה ושאר הוצאות הפגישה ולהעביר את היתרה כתרומת הקבוצה למשרד או איי.
קריטריונים: ותק של לפחות שנתיים באו איי ושומר על הימנעות רצופה משך שנה אחת לפחות.

מסביר לחדשים
אחראי להישאר אחרי הפגישה עם חברים חדשים, להסביר להם את עקרונות התכנית והמסורת השביעית. לעודד אותם להגיע לפגישות נוספות.
קריטריונים: ותק של חצי שנה לפחות באו- איי.

אחראי ספרות
אחראי לכך שלקבוצה יהיה מלאי מגוון של ספרות או איי, להזמין ממשרד או איי ספרים וחוברות, להציג את פרטי הספרות בפגישה, לעודד חברים לרכוש פרטי ספרות וחוברות עבודה, לנהל רישום של מלאי הספרות של הקבוצה והכספים שבידיו.

מזמין מנחים
אחראי להזמנת מנחים לפגישות. עליו לוודא שהמנחה בהימנעות ובהחלמה, לתת למנחה את פרטי הפגישה ולהודיע למזכיר הקבוצה את שמו ומספר הטלפון של המנחה.

שומר מסורות
אחראי להעיר בעת הפגישה או בסופה על הפרת מסורות אם הייתה כזו, לתת הסבר קצר על המסורת כדי למנוע הישנות ההפרה.

קריטריונים: חצי שנה באו איי ומכיר היטב את המסורות.

 

מש”א

חבר מש”א

חבר מש”א אחראי להשתתף בישיבות מש”א, בדיונים ובקבלת ההחלטות בה. חבר מש”א רשאי להעלות נושאים לדיון ולשמש יו”ר או חבר בועדות השונות של מש”א.

הקריטריונים הנדרשים לחבר מש”א הם:

 1. חברות באו איי ברציפות במשך שלוש השנים שקדמו לבחירתו.
 2. שנת פעילות אחת לפחות בשירות או איי מעבר לרמת הקבוצה.
 3. הימנעות רצופה של שנה אחת לפחות לפני הצגת מועמדותו.
 4. קיום עבודת 12 הצעדים של או איי ויישום עקרונות 12 הצעדים כמיטב יכולתו בכל תחומי חייו.
 5. שמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני הבחירה.
 6. לא כיהן כחבר מש”א ברציפות בשמונה השנים שקדמו לבחירה.

 

יו”ר מש”א

אחראי לניהול ישיבות מש”א ואסיפות כלליות. קביעת סדר יום לפגישת מש”א. אחראי לפעילות השוטפת של מש”א ועבודת משרד או איי. בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

סגן יו”ר מש”א
אחראי למלא את מקום היו”ר בהעדרו. יתחלק עם היו”ר בפעילות מש”א לפי סיכום ביניהם. בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

גזבר מש”א

הגזבר אחראי לניהול ענייניהן הכספיים של מש”א ושל העמותה; רישום הפעולות הכספיות, דיווחים, קשר עם רואה החשבון ומנהל החשבונות לשם הכנת הדוחות הכספיים, הכנת תקציב וקשר עם הגזברים בקבוצות השונות. כמו כן הגזבר יהיה בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

הקריטריונים הנדרשים לגזבר מש”א הם:

 1. חברות באו איי ברציפות במשך חמש השנים שקדמו לבחירה.
 2. שתי שנות פעילות לפחות בשירות או איי מעבר לרמת הקבוצה.
 3. הימנעות רצופה של שנה אחת לפחות לפני הבחירה.
 4. עובד את 12 הצעדים של או איי ומיישם את עקרונות 12 הצעדים כמיטב יכולתו בכל תחומי חייו.
 5. שמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני הבחירה.
 6. לא כיהן כגזבר מש”א ברציפות בארבע השנים שקדמו לבחירה.

 

יו”ר ועדה בין לאומית במש”א

היו”ר יהיה אחראי לפעילות הקשורה לקשר של או איי בארץ עם חו”ל, יכהן כנציג לועידת השירות העולמי ולועידת איזור 9. באחריותו לדווח על הועידות וההחלטות שהתקבלו בהן.

הקריטריונים הנדרשים ליו”ר הועדה הבין לאומית הם:

 1. חברות באו איי ברציפות במשך חמש שנים שקדמו לבחירה.
 2. שתי שנות פעילות לפחות בשירות או. איי מעבר לרמת הקבוצה.
 3. הימנעות רצופה של שנה אחת לפחות לפני הבחירה.
 4. ידע בשפה האנגלית ברמה המאפשרת מילוי התפקיד באופן פעיל בישיבות העבודה בועידות איזור 9 ובועידת העסקים של השרות העולמי והפקת דוח מהימן בעברית עבור חברי או איי ישראל.
 5. עובד את 12 הצעדים של או איי ומיישם את עקרונות 12 הצעדים כמיטב יכולתו בכל תחומי חייו.
 6. שמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני הבחירה.
 7. לא כיהן כיו”ר הועדה הבין לאומית ברציפות בארבע השנים שקדמו לבחירה.

 

סגן יו”ר הועדה הבין לאומית במש”א

אחראי למלא את מקומו של יו”ר הועדה הבין לאומית. יחלק את הפעילות עם יו”ר הועדה כפי שיוסכם ביניהם.

הקריטריונים לבחירת סגן יו”ר הועדה הבין לאומית הם אותם קריטריונים כנדרש ליו”ר למעט, דרישה לחברות באו איי משך שלש שנים שקדמו לבחירה.

 

חבר ועדת ביקורת

אחראים לבדיקת ענייניה העסקיים והכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה. אחראי להביא בפני האסיפה הכללית את המלצת ועדת הביקורת לעניין אישור הדוחות הכספיים

הקריטריונים לבחירת חבר ועדת הביקורת הם:

 1. עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לחבר מש”א.
 2. אינו חבר במש”א.
 3. ארבע שנות פעילות בשירות או איי מעבר לקבוצה ולפחות שנתיים כחבר או בעל תפקיד במש”א.
 4. לא כיהן כחבר ועדת בקורת במשך ארבע שנים שקדמו לבחירתו.

 

יו”ר הועדת לקשר עם הקבוצות.

אחראי לתכנון וקיום ערוץ תקשורת בין הקבוצות לבין מש”א ולספק שירותי תקשורת ותמיכה לקבוצות.

 

יו”ר ועדת אירועים במש”א
אחראי לתכנון וביצוע אירועים ברמה ארצית, מרתונים, סדנאות ואירועים הנהוגים באו איי עולם כמו יום אחדות או איי, יום ההימנעות ויום הולדת או איי עולם. אחראי לקשר עם יושבי ראש ועדות אירועים בקבוצות הקישור השונות.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

יו”ר ועדת ספרות במש”א

אחראי לתכנון, תרגום והדפסה של ספרים, חוברות ועלונים חדשים שאושרו על ידי או איי עולם. אחראי להדפסה מחודשת של פרטי ספרות קיימים. אחראי לספירת מלאי שנתית של פרטי הספרות שבמשרד או איי.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

יו”ר הועדה הטכנולוגית במש”א

אחראי על כל הנושאים הטכנולוגיים לרבות אתר או איי, שימוש במנויי הזום, הורדת הקלטות מענן או איי והפצתן לכלל או איי וניהול קהילת או איי.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

יו”ר הועדה לקשר עם אנשי מקצוע

אחראי על הפצת המסר של התכנית לאנשי מקצוע; רופאים, פסיכולוגים, צוותי רפואה, עובדי סיעוד, דיאטנים וכיוצא באלה. השתתפות בכנסים וירידים של אנשי מקצוע. ייזום פגישות וסדנאות עם אנשי מקצוע.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

יו”ר הועדה לצעד 12 מבפנים

אחראי על הפצת מסר התכנית לחברים בנפילה, לחברים שעזבו במטרה להחזירם לתכנית ולחברים חדשים, הכל במגמה להעביר את המסר ולעזור לחברים במסע ההחלמה שלהם ולהעברת המסר בעצמם בשירות בקבוצות ובעמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

יו”ר הועדה למסירת המסר (פרסום)

אחראי על הפצת המסר של או איי לכלל הציבור כדי שהמידע על התכנית יגיע לכל מי שעדיין סובל. מסירת המסר תיעשה בכל דרך אפשרית במדיה חברתית, בפרסום, בפניה ישירה תוך כדי שמירת האנונימיות.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

 

איזור 9

נציג לועידת איזור 9
כל קבוצת קישור רשאית לשלוח נציג לועידת איזור 9.  נציג אחד עד ל-10 קבוצות המרכיבות את קבוצת הקישור ושני נציגים אם יש למעלה מ- 10 קבוצות בקבוצת הקישור. על הנציג להשתתף  בכל ישיבות הועידה, להיות חבר באחת הועדות של הועידה ולדווח לקבוצת הקישור על הדיונים וההחלטות שהתקבלו בועידה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובועדות ודווח בעברית לקבוצת הקישור.

יו”ר איזור 9
אחראי לכינוס ולניהול ועידת איזור 9 , להכנת סדר היום לועידה. לייצג את איזור 9 בועידת השירות העולמי. אחראי לפעילות הבורד של איזור 9 ולכינוס ישיבות הבורד השוטפות.

קריטריונים: 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידות  והועדות.

סגן יו”ר איזור 9
ימלא את מקומו של יו”ר איזור 9  בהיעדרו. יחלק את הפעילות עם היו”ר כפי שיוסכם ביניהם.

קריטריונים: 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידות  והועדות.

מזכיר איזור 9
אחראי על משלוח ההודעות על קיום הועידה של איזור 9 ועל קיום ישיבות הבורד השוטפות. אחראי לכתיבת הפרוטוקולים של הועידה והישיבות השוטפות ומשלוחן לחברי הועידה או הבורד בהתאמה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

גזבר איזור 9
אחראי לניהול כספי איזור 9, הדוחות הכספיים של איזור 9, ההכנסות וההוצאות ורישומם הסדיר. אחראי להכנת התקציב והצגת הדוח הכספי והתקציב בועידה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

תפקיד קישור באיזור 9
אחראי לעזור לחברי הבורד ולבצע פעילויות כפי שיתבקש על ידי בעלי תפקידים בבורד של איזור 9.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

 

או איי עולם

נאמן איזור 9
אחראי על הקשר בין איזור 9 לבין חבר הנאמנים ומשרד השירות העולמי. מביא את דבר איזור 9 לחבר הנאמנים ומדווח לאיזור 9 על הדיונים וההחלטות שקיבל חבר הנאמנים. נבחר כמועמד על ידי ועידת איזור 9 ולאחר מכן נבחר לתפקיד על ידי ועידת השירות העולמי. חבר בחבר הנאמנים, אחראי להשתתף בדיוני חבר הנאמנים ובפעילותו.

קריטריונים: 7 שנים של חברות באו איי, הימנעות רצופה של 5 שנים לפחות לפני בחירתו, 5 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. משקל גוף בריא משך שנתיים לפני היבחרו. עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ובעל צמיחה רגשית ורוחנית. היה נציג לפחות בשתי ועידות השירות העולמי.

נאמן כללי
אחראי לפעילות השוטפת והעיסקית של או איי עולם. אחראי על נושאים כספיים, נוהליים והספרות של או איי עולם. נבחר על ידי ועידת השירות העולמי.חבר בחבר הנאמנים, אחראי להשתתף בדיוני חבר הנאמנים ובפעילותו.

קריטריונים: 7 שנים של חברות באו איי, הימנעות רצופה של 5 שנים לפחות לפני בחירתו, 5 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. משקל גוף בריא משך שנתיים לפני היבחרו. עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ובעל צמיחה רגשית ורוחנית. היה נציג לפחות בשתי ועידות השירות העולמי.

אהבת את המאמר?

שתפו בפייסבוק

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

כל המאמרים

רק להיום

רק להיום לא אירתע, במיוחד לא אפחד להנות ממה שיפה ואאמין שכפי שאביט אני על העולם, העולם יראה לי.

הכלים של או איי

הכלים של או-איי

ישנם תשעה כלים המסייעים לנו בעבודת תוכנית שנים עשר הצעדים לקראת החלמה מאכילה כפייתית.

הכלים של או איי

תוכנית פעולה

תוכנית פעולה היא תהליך של זיהוי ויישום פעולות התומכות בהימנעות ובהחלמה הפיזית, הנפשית והרוחנית.

הכלים של או איי

תוכנית אכילה

תוכנית אכילה מסייעת לנו להימנע מאכילה כפייתית ולטפל בהיבטים הגופניים של מחלתנו. באואיי כל חבר בוחר את תוכנית האכילה המתאימה לו.

דילוג לתוכן