נשמח לעזור
צרו קשר

RU

AR

EN

HE

בעלי תפקידים באו איי

בעלי תפקידים

בקבוצה

מזכיר קבוצה
אחראי לניהול סדיר של הפגישה. תחילת הפגישה וסיומם במועד חלוקת חומר הקריאה והפורמט. אחראי לוודא כי תפקידי השירות מאוישים, קשר עם מנחים ועם משרד או איי.

גזבר
אחראי לדאוג לענינייה הכספיים של הקבוצה, להעברת ארנק לתרומות משך הפגישה, לרשום את התרומות שהתקבלו, לשלם שכר דירה ושאר הוצאות הפגישה ולהעביר את היתרה כתרומת הקבוצה למשרד או איי.
קריטריונים: ותק של לפחות שנתיים באו איי ושומר על הימנעות רצופה משך שנה אחת לפחות.

מסביר לחדשים
אחראי להישאר אחרי הפגישה עם חברים חדשים, להסביר להם את עקרונות התכנית והמסורת השביעית. לעודד אותם להגיע לפגישות נוספות.
קריטריונים: ותק של חצי שנה לפחות באו- איי.

אחראי ספרות
אחראי לכך שלקבוצה יהיה מלאי מגוון של ספרות או איי, להזמין ממשרד או איי ספרים וחוברות, להציג את פרטי הספרות בפגישה, לעודד חברים לרכוש פרטי ספרות וחוברות עבודה, לנהל רישום של מלאי הספרות של הקבוצה והכספים שבידיו.

מזמין מנחים
אחראי להזמנת מנחים לפגישות. עליו לוודא שהמנחה בהימנעות ובהחלמה, לתת למנחה את פרטי הפגישה ולהודיע למזכיר הקבוצה את שמו ומספר הטלפון של המנחה.

שומר מסורות
אחראי להעיר בעת הפגישה או בסופה על הפרת מסורות אם הייתה כזו, לתת הסבר קצר על המסורת כדי למנוע הישנות ההפרה.

קריטריונים: חצי שנה באו איי ומכיר היטב את המסורות.

נציג לקבוצת הקישור

אחראי להשתתף בפגישות קבוצת הקישור, לדווח בהן על מצב הקבוצה, להציף בעיות של הקבוצה אם יש כאלה.  אחראי לדווח לקבוצה על הדיונים וההחלטות של קבוצת הקישור.

קריטריונים: ותק ותקופת הימנעות כנדרש על פי תקנון קבוצת הקישור בדרך כלל הדרישה היא שנת ותק באו איי ושנה של הימנעות והחלמה.

 

בקבוצת קישור

יו"ר קבוצת קישור
אחראי לניהול פגישת קבוצת הקישור, הכנת סדר יום לפגישה והעלאת נושאים לדיון. מכוח תפקידו היו"ר הינו חבר מש"א. אחראי להביא לפגישה דווח מדיוני מש"א והחלטות שנתקבלו בה. כמו כן להביא למש"א דיווח מהנעשה בקבוצת הקישור ובקבוצות שהיא מאגדת. אחראי לאיוש התפקידים בקבוצת הקישור.

קריטריונים: 2 שנות חברות באו איי, שנת שירות מעבר לרמת הקבוצה והמנעות רצופה של לפחות שנה.ק

סגן יו"ר קבוצת קישור
ממלא מקום היו"ר בהיעדרו. יעבוד בתיאום עם היו"ר ויהיה אחראי לנושאים שייקבעו בינו לבין היו"ר.

קריטריונים: 2 שנות חברות באו איי, שנת שירות מעבר לרמת הקבוצה והמנעות רצופה של לפחות שנה.

גזבר קבוצת קישור
אחראי על ענייניה הכספיים של קבוצת הקישור. עליו להיות בקשר עם גזברי הקבוצות המאוגדות בקבוצת הקישור ועליו לדאוג להעברת התרומות למשרד או איי.

קריטריונים: שנת חברות באו איי, שנת שירות מעבר לרמת הקבוצה והמנעות רצופה של לפחות שנה.

נציג לועידת השירות העולמית
אחראי לייצג את קבוצת הקישור בועידת השירות העולמית, להיות נוכח בכל ישיבות הועידה, להשתתף במשך השנה באחת הועדות של הועידה. לדווח לקבוצת הקישור על מהלך דיוני הועידה ועל ההחלטות שנתקבלו בה.

קריטריונים: 2 שנות שירות מעבר לרמת הקבוצה, המנעות רצופה של לפחות שנה., ידיעת השפה האנגלית באופן שיאפשר השתתפות פעילה בדיוני הועידה ודיווח לקבוצת הקישור על דיוני הועידה ועל ההחלטות שנתקבלו בה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה והועדות ודיווח בעברית למש"א.

מזכיר קבוצת קישור
אחראי להזמנת החברים לפגישת קבוצת הקישור, רישום הפרוטוקול והעברתו לחברי קבוצת הקישור, אחראי להעברת מידע שוטף לחברי קבוצת הקישור.
אחראי לעדכן את משרד או איי על פתיחת קבוצות חדשות או שינויים בקבוצות קיימות.

קריטריונים: שנת חברות באו איי, חצי שנת שירות מעבר לרמת הקבוצה .

יו"ר ועדת אירועים של קבוצת קישור
אחראי להכנת תוכניות אירועים שנתיות, מרתונים, סדנאות, מיפלטים ופגישות פתוחות, ואחראי על ביצוע האירועים האמורים.
אחראי לדווח למשרד או איי על קיום האירועים כדי לפרסמם באתר או איי.

קריטריונים: שנתיים חברות באו איי, שנת שירות מעבר לרמת הקבוצה והמנעות רצופה של לפחות שנה.

 

מש"א

חבר מש"א
אחראי להשתתף בישיבות מש"א , בדיונים ובקבלת ההחלטות בה. רשאי להעלות נושאים לדיון ולשמש יו"ר או חבר בועדות השונות של מש"א.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

יו"ר מש"א
אחראי לניהול ישיבות מש"א ואסיפות כלליות. קביעת סדר יום לפגישת מש"א. אחראי לפעילות השוטפת של מש"א ועבודת משרד או איי. בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

סגן יו"ר מש"א
אחראי למלא את מקום היו"ר בהעדרו. יתחלק עם היו"ר בפעילות מש"א לפי סיכום ביניהם. בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

גזבר מש"א

אחראי לניהול עניניה הכספיים של מש"א ושל העמותה. רישום הפעולות הכספיות, דיווחים, קשר עם רואה החשבון להכנת הדוחות הכספיים, ועם מנהל החשבונות, הכנת תקציב וקשר עם הגיזברים בקבוצות הקישור השונות. בעל זכות חתימה בחשבון העמותה.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

יו"ר ועדה בין לאומית במש"א
אחראי לפעילות הקשורה לקשר של או איי בארץ עם חו"ל, יכהן כנציג לועידת השירות העולמי ולועידת איזור 9. אחראי לדווח על הועידות וההחלטות שהתקבלו בהן.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה והועדות ודיווח בעברית למש"א.

סגן יו"ר הועדה הבין לאומית במש"א
אחראי למלא את מקומו של יו"ר הועדה הבין לאומית. יחלק את הפעילות עם יו"ר הועדה כפי שיוסכם ביניהם.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 5 שנים שקדמו לבחירה. 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה והועדות ודיווח בעברית למש"א.

חבר ועדת ביקורת
אחראי לבדיקת ענייניה העסקיים והכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה. אחראי לה ביא בפני האסיפה הכללית את המלצת ועדת הביקורת לעניין אישור הדוחות הכספיים. קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. לא מכהן כחבר מש"א.

יו"ר ועדת אירועים במש"א
אחראי לתכנון וביצוע אירועים ברמה ארצית, מרתונים, סדנאות ואירועים הנהוגים באו איי עולם כמו יום אחדות או איי, יום ההימנעות ויום הולדת או איי עולם. אחראי לקשר עם יושבי ראש ועדות אירועים בקבוצות הקישור השונות.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

יו"ר ועדת ספרות במש"א
אחראי לתכנון, תרגום והדפסה של ספרים, חוברות ועלונים חדשים שאושרו על ידי או איי עולם. אחראי להדפסה מחודשת של פרטי ספרות קיימים. אחראי לספירת מלאי שנתית של פרטי הספרות שבמשרד או איי

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו.

יו"ר ועדה טכנולוגית במש"א
אחראי על כל הנושאים הטכנולוגיים לרבות  אתר או איי, שימוש במנויי זום, שימוש במדיה חברתית להפצת המודעות של או איי.

קריטריונים: חברות באו איי ברציפות משך 3 שנים שקדמו לבחירה. שנת פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו

 

איזור 9

נציג לועידת איזור 9
כל קבוצת קישור רשאית לשלוח נציג לועידת איזור 9.  נציג אחד עד ל-10 קבוצות המרכיבות את קבוצת הקישור ושני נציגים אם יש למעלה מ- 10 קבוצות בקבוצת הקישור. על הנציג להשתתף  בכל ישיבות הועידה, להיות חבר באחת הועדות של הועידה ולדווח לקבוצת הקישור על הדיונים וההחלטות שהתקבלו בועידה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובועדות ודווח בעברית לקבוצת הקישור.

יו"ר איזור 9
אחראי לכינוס ולניהול ועידת איזור 9 , להכנת סדר היום לועידה. לייצג את איזור 9 בועידת השירות העולמי. אחראי לפעילות הבורד של איזור 9 ולכינוס ישיבות הבורד השוטפות.

קריטריונים: 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידות  והועדות.

סגן יו"ר איזור 9
ימלא את מקומו של יו"ר איזור 9  בהיעדרו. יחלק את הפעילות עם היו"ר כפי שיוסכם ביניהם.

קריטריונים: 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. הימנעות רצופה של שנה לפחות לפני בחירתו, עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ושמירה על משקל גוף בריא משך שנה לפחות לפני בחירתו. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידות  והועדות.

מזכיר איזור 9
אחראי על משלוח ההודעות על קיום הועידה של איזור 9 ועל קיום ישיבות הבורד השוטפות. אחראי לכתיבת הפרוטוקולים של הועידה והישיבות השוטפות ומשלוחן לחברי הועידה או הבורד בהתאמה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

גזבר איזור 9
אחראי לניהול כספי איזור 9, הדוחות הכספיים של איזור 9, ההכנסות וההוצאות ורישומם הסדיר. אחראי להכנת התקציב והצגת הדוח הכספי והתקציב בועידה.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

תפקיד קישור באיזור 9
אחראי לעזור לחברי הבורד ולבצע פעילויות כפי שיתבקש על ידי בעלי תפקידים בבורד של איזור 9.

קריטריונים: הימנעות רצופה של חצי שנה לפחות לפני בחירתו, 2 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. ידיעת השפה האנגלית שתאפשר השתתפות בדיוני הועידה ובפגישות השוטפות.

 

או איי עולם

נאמן איזור 9
אחראי על הקשר בין איזור 9 לבין חבר הנאמנים ומשרד השירות העולמי. מביא את דבר איזור 9 לחבר הנאמנים ומדווח לאיזור 9 על הדיונים וההחלטות שקיבל חבר הנאמנים. נבחר כמועמד על ידי ועידת איזור 9 ולאחר מכן נבחר לתפקיד על ידי ועידת השירות העולמי. חבר בחבר הנאמנים, אחראי להשתתף בדיוני חבר הנאמנים ובפעילותו.

קריטריונים: 7 שנים של חברות באו איי, הימנעות רצופה של 5 שנים לפחות לפני בחירתו, 5 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. משקל גוף בריא משך שנתיים לפני היבחרו. עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ובעל צמיחה רגשית ורוחנית. היה נציג לפחות בשתי ועידות השירות העולמי.

נאמן כללי
אחראי לפעילות השוטפת והעיסקית של או איי עולם. אחראי על נושאים כספיים, נוהליים והספרות של או איי עולם. נבחר על ידי ועידת השירות העולמי.חבר בחבר הנאמנים, אחראי להשתתף בדיוני חבר הנאמנים ובפעילותו.

קריטריונים: 7 שנים של חברות באו איי, הימנעות רצופה של 5 שנים לפחות לפני בחירתו, 5 שנות פעילות ושירות מעבר לרמת הקבוצה. משקל גוף בריא משך שנתיים לפני היבחרו. עובד את 12 הצעדים ומיישם את עקרונות התכנית בכל תחומי חייו ובעל צמיחה רגשית ורוחנית. היה נציג לפחות בשתי ועידות השירות העולמי.

אהבת את המאמר?

שתפו בפייסבוק

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

קולות של תקווה

איזו תכנית איני יכול לעמוד בה

כל המאמרים

אכילה כפייתית

קולות של תקווה

לפתע חלפה במוחי מחשבה

קולות של תקווה

אשליות לוותר עליהן

דילוג לתוכן